Page 2 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 18022014

Basic HTML Version

η πόλη μας
Αγαπητοί συμπολίτες.,
Κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο
φύλλο του ενημερωτικού εντύπου
της παράταξης «Βάρη Βούλα Βου-
λιαγμένη – Πόλη για να Ζεις», της
οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι. Το
έντυπο αυτό είναι προϊόν μιας από-
φασης μας, να επικοινωνούμε με
εσάς σε τακτά χρονικά διαστήματα,
επώνυμα και υπεύθυνα προκειμέ-
νου να σας παρέχουμε μια πλήρη
ενημέρωση για τις θέσεις μας και το
όραμά μας για την πόλη στην οποία
ζούμε όλοι.
Από την πρώτη στιγμή που ιδρύ-
θηκε η παράταξη, πριν από περί-
που πέντε χρόνια, η υπόσχεση που
ανταλλάξαμε μεταξύ μας, η οποία
ισχύει μέχρι σήμερα, είναι ότι θέ-
λουμε να τα αλλάξουμε όλα.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα
αντίληψη σχετικά με τη δημόσια
ζωή, για τους όρους της εξουσίας
και για τη σχέση μας με τους πολί-
τες.
Πολιτευτήκαμε το 2010 με αυτό
ακριβώς το σκεπτικό. Παρά τις
έντονες διαμαρτυρίες των επαγγελ-
ματιών επικοινωνιολόγων, καθ’ όλη
τη διάρκεια της προεκλογικής μας
εκστρατείας σας λέγαμε μόνο αλή-
θειες. Προβλέψαμε τις δυσκολίες
της δημοτικής περιόδου που δια-
νύουμε, λόγω της βαθιάς οικονομι-
κής κρίσης, και ήμασταν φειδωλοί
στις υποσχέσεις μας, σε αντίθεση
με τις άλλες παρατάξεις που έταζαν
τα πάντα στους πάντες.
Εσείς οι δημότες τιμήσατε αυτή την
επιλογή μας και μας φέρατε στη
δεύτερη θέση να διεκδικούμε με
αξιώσεις το Δήμο απέναντι στον δη-
μοφιλέστερο ίσως Δήμαρχο της Ελ-
λάδας, τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι δυ-
σκολίες που είχαμε προβλέψει επι-
βεβαιώθηκαν δυστυχώς, και σε
συνδυασμό με την ανικανότητα της
σημερινής Δημοτικής Αρχής έχουν
φέρει το Δήμο μας, τον ομορφότερο
αστικό Δήμο της Ελλάδας, στα πρό-
θυρα της διάλυσης, τα σημάδια της
οποίας είναι εμφανή σε όλους με
μια απλή βόλτα στα στενά της
πόλης. Και αναφέρω τα στενά γιατί
οι κεντρικές αρτηρίες είναι διαρκώς
ανθοστόλιστες, αφού η παρούσα
Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται ότι
μ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να ρίξει
στάχτη στα μάτια των δημοτών και
να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση
έργου.
Εμείς στις επερχόμενες εκλογές επι-
μένουμε στην τακτική μας να πολι-
τευτούμε έντιμα, να υποσχεθούμε
μόνο όσα είμαστε σίγουροι ότι θα
κάνουμε πράξη, να ασκήσουμε κρι-
τική στους αντιπάλους μας όπου
πρέπει, αλλά και να τους αποδώ-
σουμε εύσημα όπου τα αξίζουν,
(όπως έχουμε κάνει άλλωστε μέσα
στα όργανα που συμμετέχουμε).
Επίσης όπως μπορείτε να διαβά-
σετε στη σελίδα 8 της εφημερίδας
μας έχουμε σκοπό να ανοίξουμε
μαζί σας έναν εκτενή και διαρκή
διάλογο για όλα τα θέματα της
πόλης, καλώντας σας να συμμετέ-
χετε ενεργά σε όλες μας τις αποφά-
σεις πριν τις εκλογές αλλά και κατά
τη διοίκηση του Δήμου.
Για να γίνουν πράξη όλα αυτά, νιώ-
σαμε την ανάγκη να δημιουργή-
σουμε ένα μηνιαία έντυπο, μέσα
από το οποίο μπορούμε να επικοι-
νωνούμε μαζί σας ανοιχτά και
έντιμα. Να μεταφέρουμε σε κάθε
σπίτι του Δήμου μας τις θέσεις μας,
χωρίς το καλοπροαίρετο ή όχι δη-
μοσιογραφικό «φιλτράρισμα» των
ΜΜΕ. Ελπίζουμε με την προσπά-
θειά μας αυτή να φτάσουμε μαζί
μέχρι τις 18 Μαΐου, και να προσέλ-
θετε στις κάλπες πλήρως ενημερω-
μένοι έχοντας άποψη για όσους
ζητήσουν την ψήφο σας κατά τους
επόμενους 4 περίπου μήνες.
Κλείνοντας, θα ήθελα, από τη στήλη
αυτή, να ευχηθώ σε όλους καλή
χρονιά. Εύχομαι και προτρέπω επι-
πλέον, σε όλους τους υποψήφιους
των εκλογών του Μαΐου να διεξά-
γουμε έναν έντιμο και ηθικό προε-
κλογικό αγώνα, με μοναδικό νικητή
τη νέα μας πόλη.
Ανακοίνωση
Πολιτών Δημοτικής
Ενότητας Βάρης
Η γενικότερη κατάσταση - τις συνέ-
πειες της οποίας βιώνουν όλοι οι
Έλληνες - καθιστά το ρόλο της το-
πικής αυτοδιοίκησης καθοριστικό
για το μέλλον μας. Ως πολίτες
έχουμε μεγάλες απαιτήσεις και
υψηλές προσδοκίες από την εκά-
στοτε δημοτική αρχή, θεωρώντας
ότι θα πρέπει να συνδράμει και να
στηρίζει τους δημότες σε όλα τα
επίπεδα, ειδικά σε περιόδους βα-
θιάς κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης όπως η σημερινή.
Οι περισσότεροι από εμάς στις τε-
λευταίες δημοτικές εκλογές με απο-
κλειστικό γνώμονα την εξεύρεση
λύσεων στα προβλήματα της πόλης
από μια στιβαρή ηγεσία, στρατευ-
τήκαμε στο πλευρό του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πόλη
μας σήμερα περισσότερο από κάθε
άλλη φορά έχει και πάλι ανάγκη
από ισχυρή ηγεσία με διάθεση για
συλλογική δράση, γνώση των προ-
βλημάτων και όρεξη για συνεπή και
αδιάκοπη εργασία.
Ενεργώντας αυτοβούλως ως σκε-
πτόμενοι και ενεργοί πολίτες, πα-
ρακολουθούμε, συμμετέχουμε και
θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τις
εξελίξεις στην περιοχή μας. Απαλ-
λαγμένοι από προσωπικές γνωρι-
μίες, φιλικές σχέσεις, κομματικές ή
παραταξιακές επιρροές και έχοντας
γνώση όλου του φάσματος των
προβλημάτων καθώς και των όσων
συνέβησαν και συνεχίζουν να συμ-
βαίνουν στην περιοχή μας και με
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον
του Δήμου και των Πολιτών του,
αποφασίσαμε ανεπιφύλακτα να
στηρίξουμε στις Δημοτικές Εκλογές
του Μαίου τον συνδυασμό «Βάρη –
Βούλα – Βουλιαγμένη, Πόλη για να
ζεις» του οποίου ηγείται ο συμπο-
λίτης μας Γρηγόρης Κωνσταντέλος,
τον οποίο θεωρούμε τον πλέον κα-
τάλληλο για να αναλάβει αυτή την
κρίσιμη χρονική περίοδο την διοί-
κηση της πόλης.
Χωρίς να υποκινούμαστε από ιδιο-
τελή κίνητρα, συμπαρατασσόμαστε
λοιπόν στην προσπάθειά του Γρη-
γόρη Κωνσταντέλου πιστεύοντας
ακράδαντα ότι έχει την ικανότητα,
την γνώση, την εμπειρία και το
ήθος να εμπνεύσει, να ηγηθεί και
κυρίως να ενώσει τους πολίτες της
περιοχής μας χαράζοντας μία νέα
πορεία δημιουργίας ώστε να πο-
ρευθούμε όλοι μαζί για να επιτύ-
χουμε τα μέγιστα για το καλό του
τόπου και των κατοίκων της περιο-
χής μας.
Βάρη, 9 Φεβρουαρίου 2014
στηρίζουν την υποψηφιότητα Κωνσταντέλλου
15 επιφανείς της Βάρης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
η ανικανότητα της
Δημοτικής Αρχής
έχει φέρει το Δήμο
στα πρόθυρα
της διάλυσης
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ