Page 3 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 18022014

Basic HTML Version

Η
εξουσία πολλές φορές φίλοι μου,
είναι ικανή να διαστρέψει αρχές και
αξίες. Κάνει τους ανθρώπους να παραλη-
ρούν, αρκετάσυχνάναυπερεκτιμούνστοι-
χεία της προσωπικότητάς τους. Τους
δημιουργεί την ψευδαίσθηση του ατρό-
μητου, τουπανίσχυρου. Τους κάνει νανιώ-
θουν αλαζόνες, έχοντας υιοθετήσει μια
διαφορετική διάσταση της πραγματικότη-
τας.
Όλα αυτά αισθάνθηκαμε, διαβάζοντας
πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Σ.Πανα, σε
τοπικόμέσο, όπουμεταξύάλλων ξεχώρισε
η εξής δήλωσή του: «Τα συμφέροντα να
μην τολμήσουν να αγγίξουν την Φασκο-
μηλιά»… Μια έμμεση απειλή-προειδοποί-
ηση του κ. Πανά προς τους
μεγαλοεπιχειρηματίες (τωνοποίωνβέβαια
τις διαθέσεις γνωρίζει πάραπολύ καλά και
από πρώτο χέρι …) να ξεχάσουν τα σχέδια
τους και τις οποιεσδήποτε επιθυμίες είχαν
εκφράσει κατά καιρούς για το συγκεκρι-
μένο εκκλησιαστικό «φιλέτο», γιατί εάνδεν
το πράξουν, θα… «τον βρουν μπροστά
τους», όπως με χαρακτηριστική τόλμη δι-
ευκρίνισε.
Ο κ. Πανάς αποφασιστικός και με… άγριες
διαθέσεις θα λεγε κανείς, συνέχισε: "Όλα
αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά και οι προ-
σωπικές απειλές που έχω δεχθεί, συνδέο-
νται άμεσα με τη θέση που έχει πάρει η
Δημοτική Αρχή εναντίον της άκρατης εκ-
μετάλλευσης τουπεριβαντολογικούπλού-
του της πόλης μας. Δεν θα κάτσουμε με
σταυρωμένα χέρια".
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά απ΄όσα διά-
βασα στη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο
κ.Πανάς, είναι έτοιμος ναδώσει μάχη (του-
λάχιστον για το διάστημα που του απομέ-
νει ακόμηως Δήμαρχος) γιαναπροασπίσει
τονπεριβαντολογικόπλούτο τηςπεριοχής
από τασυμφέρονταπου ξαφνικά τώρα τον
«πολεμούν» και αποσκοπούν κυρίως στην
πολιτική του εξόντωση, όπως τουλάχιστον
πιστεύει ο ίδιος.
Θα θέλαμε, ως προς αυτό και μόνο, να εκ-
φράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή
μας στο Δήμαρχο, αν και θα πρέπει να του
υπενθυμίσουμε πως το 80%, κυρίως της
Βουλιαγμένης, στην όποια είχε διατελέσει
Αντιδήμαρχος, είναι πια μια τσιμενταρι-
σμένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Τοάλλο20%της γεωγραφικής έκτασης της
Βουλιαγμένης καλύπτεται από υπεραιω-
νόβια πεύκα τα όποια και αυτά σταδιακά
εξαφανίζονται είτε απόφυσικήφθορά, είτε
γιατί κάποιοι δενδιστάζουν να τακόψουν!!
Και γιαναφρεσκάρουμε λίγο τημνήμη του
«ατρόμητου» Δημάρχου, που τολμά να τα
βάζει ακόμη και με ταμεγαλοσυμφέροντα,
τον προκαλούμε να αναρωτηθεί δημόσια
για το ποιος και γιατί έδωσε άδειες να χτί-
σουν επιχειρηματίες και εφοπλιστές υπερ-
πολυτελείς
βίλες
εκατοντάδων
τετραγωνικών μέσα στο δάσος της Βου-
λιαγμένης, κατά το διάστημα μάλιστα των
δύο τελευταίων ετών, οπότε εντελώς συ-
μπτωματικά τυγχάνει να Δημαρχεύει ο
ίδιος.
η πόλη μας
Φύλλο 01 / Ιανουάριος 2014
> 3
Η
πώληση του Αστέρα είναι πλέον γε-
γονός. Η συμφωνία επετεύχθη , τα
εκατομμύρια μπήκαν(;) στα ταμεία του Ελ-
ληνικούΔημοσίου και τώραπιαμπορούμε
να κοιμόμαστε ήσυχοι.
Συμφώνα με αποκλειστικές πληροφορίες,
το συγκεκριμένο «φιλέτο» θα μετατραπεί
σε ένα υπερπολυτελές θέρετρο, αποτε-
λούμενο από δύο ξενοδοχειακά συγκρο-
τήματα 7 αστέρων, μία μαρίνα και έναν
περιορισμένο αριθμό βιλών.
Αυτόφαίνεται να είναι τοσχέδιο των Αρά-
βων και Τούρκων (άγνωστο αν και καθό-
λου απίθανο να υπάρχουν και Έλληνες
ανάμεσά τους) μετόχων του επενδυτικού
κεφαλαίου που πήραν μέρος στον πλειο-
δοτικό διαγωνισμό για την εξαγορά του
Αστέρα Βουλιαγμένης.
Σκοπός του
Jermyn Street Real Estate
Fund IV LP
, το οποίο διαχειρίζεται η αρα-
βικών συμφερόντων
AGC Jermyn Street
IV
, είναι να κατασκευαστούν 15 περίπου
υπερπολυτελείς βίλες, μέρος των οποίων
θα διατεθεί σε μια μερίδα πλουσίων μετό-
χων από διάφορα αραβικά κράτη. Μάλι-
στα, γίνεται λόγος για κατοικίες 1.000 τ.μ.
που η κάθε μια απ΄ αυτές θα ξεπερνά την
τιμή των
25 εκατομμύριων ευρώ
!!
Έντονη είναι όμως και η παραφιλολογία
γύρωαπό την πώληση του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος του Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης.
Σύμφωνα με αυτήν, η τουρκικών συμφε-
ρόντων
Dogus
(με ποσοστό 15%στο επεν-
δυτικό κεφάλαιο που αγοράζει τον
Αστέρα) πιθανότατα να αναλάβει τη δια-
χείριση της μαρίνας. Πολλοί επίσης είναι
αυτοί που ισχυρίζονται πως το Ελληνικό
Δημόσιοθα ζημιωθεί από τοσυγκεκριμένο
deal και μάλιστα αρκετά εκατομμύρια
ευρώ.
Μήπως όμως φίλοι μου όλοι αυτοί ξε-
χνούν πως το συγκεκριμένο «φιλέτο» δεν
ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό δημό-
σιοπαράμόνο έναμικρό, πολύμικρό κομ-
μάτι γης το οποίο δεν έχει και τόση αξία;
Μήπως όλοι αυτοί που δήθεν κόπτονται
για το καλό του τόπου τους και που τολ-
μούν πια να πρωτοστατούν για να εμπο-
δίσουν την τσιμεντοποίηση της περιοχής,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, γνώρι-
ζαν την πραγματικότητα αλλά και το πα-
ρασκήνιο της πώλησης του Αστέρα
Βουλιαγμένης;
Είναι γνωστό, άλλωστε, πως η εν λόγωπε-
ριοχή είχε ξεπουληθεί λίγα χρόνια πριν,
έναντι πινακίου φακής.
Το χρονικό αυτής της πώλησης ξεκίνησε
το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2005
Το Ελληνικό Δημόσιο που κατείχε το
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, μέσω
της Εθνικής Τράπεζας, άρχισε σταδιακά
να εξαργυρώνει, μέσω χρηματιστηρίου,
το πολύτιμο χαρτοφυλάκιό του σε μεγά-
λους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι από
την πρώτη στιγμή είχαν εκδηλώσει το εν-
διαφέρον τους για την απόκτηση των
«χρυσών» μετοχών!
Χαρακτηριστικό είναι ότι τότε κανείς δεν
τόλμησε να καταγγείλει όλες αυτές τις
ενέργειες, ούτε από τησυμπολίτευσηαλλά
ούτε και από την αντιπολίτευση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης του ΔήμουΒουλιαγμέ-
νης...
Ηπλειοψηφία των θεσμικών παραγόντων
της περιοχής είχε λάβει γνώση γι΄ αυτό το
«έγκλημα» που είχε διαπραχθεί εις βάρος,
κυρίως, των Δημοτών τους αλλά κανείς δεν
τάχθηκε κατά των… ισχυρών επιχειρημα-
τικών συμφερόντωνπου είχανπλέον απο-
κτήσει έναν αμύθητο θησαυρό.
Τι περιλαμβάνει η έκταση του Αστέρα
Η συγκεκριμένη έκταση αναπτύσσεται σε
75 στρέμματα και περιλαμβάνει τα ξενο-
δοχεία,
«Arion Resort & Spa, The Luxury
Collection»
(δυναμικότητας 123 δωμα-
τίων),
«The Westin Athens»
(δυναμικότη-
τας 162 δωματίων), τοσυγκρότημα των 58
bungalows, τo εστιατόριο πολυτελείας
«Matsuhisa Athens»
, το εστιατόριο
Τα-
βέρνα 37
, το
Arion Beach bar
και
Westin
Pool bar
, την παραλία ASTIR BEACH και
ακόμα χώρους αθλοπαιδιών, ελικοδρόμιο
κλπ.
Το παρασκήνιο της πώλησης και οι αυ-
θαιρεσίες εντός του συγκροτήματος
Την 1η Ιουλίου 2006 η εταιρεία
Starwood
Hotels and Resorts Worldwide Inc
ανέ-
λαβε τη διαχείριση του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος. Από τότε το ξενοδοχείο
Αρίων και τα παρακείμενα bungalows με-
τονομάσθηκαν σε
Arion Resort & Spa,
The Luxury Collection
, το ξενοδοχείο
Ναυσικά μετονομάσθηκε σε
The Westin
Athens
, ενώ το ξενοδοχείο
Αφροδίτη
συ-
νέχισε να λειτουργεί με την ίδια επωνυ-
μία έως τα τέλη Οκτωβρίου 2006
περίπου, οπότε ξεκίνησε ριζική ανακαί-
νιση ώστε να μετατραπεί σε
W Athens
.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες,
οι υπεύθυνοι της
Westin
, πριν αναλάβουν
τη διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκρο-
τήματος, ζήτησαν να μάθουν εάν όλα τα
κτίσματα που βρίσκονταν εντός του
Αστέρα (Ξενοδοχεία, Καμπάνες, Γήπεδα,
κα) είχαν τις απαραίτητες πολεοδομικές
άδειες.
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με καλά πλη-
ροφορημένες πηγές, μέσα από μια πα-
ράγραφο της σύμβασης την όποια
επέβαλαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας
management, έθεταν ως όρο πως θα
έπρεπε να είναι νομιμοποιημένες όλες
οι εγκαταστάσεις που έχουν χτιστεί για
να προχωρήσουν σε συμφωνία μεταξύ
τους.
Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, οι υπεύθυ-
νοι της Westin ξεκαθάριζαν στα μεγαλο-
στελέχη του ξενοδοχείου πως θα έπρεπε
να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
Όλος τυχαίως και μέσα σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα η διοίκηση του Αστέρα,
λίγοπριν την ανακαίνιση τουΞενοδοχείου
και την ανάληψη των καθηκόντων της
εταιρείαςmanagement, ανακάλυψε(!!) πως
περίπου17.000 τ.μπουήτανήδη κτισμένα
δεν είχαν την απαιτούμενη πολεοδομική
άδεια.
Πανικόβλητη η τότε Διοίκηση του συ-
γκροτήματος απευθύνθηκε στον Δήμο
Βουλιαγμένης και του ζήτησε να νομιμο-
ποιήσει τα 17.000 περίπου τ.μ, καταβάλ-
λοντας το ποσό του προστίμου που τους
αναλογούσε και το οποίο ανερχόταν, πε-
ρίπου, στα 6.000.000 ευρώ.
Οι ίδιες πηγές μας διαβεβαίωσαν πως τε-
λικάδε νομιμοποιήθηκαν και τα17.000 τ.μ,
αλλά περίπου τα 12.000 με 13.000 τετρα-
γωνικά…
Έθαψαν αρχαία για να κάνουν Βίλες
Κοινό μυστικό φαίνεται πως είναι στους
κατοίκους αλλά και σε μια μικρή μερίδα
τοπικών παραγόντων το γεγονός πως
κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργα-
σιών για την ανέγερση του ξενοδοχεια-
κού συγκροτήματος ανακαλύφθηκαν
δεκάδες αρχαία μνημεία τα όποια μέσα
σε μια νύχτα καταπλακώθηκαν από τό-
νους μπετό και τη θέση τους πήραν πο-
λυτελείς καμπάνες.
Μήπως λοιπόν εκτός από την πώληση
του Αστέρα που απασχόλησε και συνεχί-
ζει να απασχολεί την κυβέρνηση θα πρέ-
πει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν και τις
καταγγελίες που κάνουν λόγο για προ-
κλητικές αλλά και αυθαίρετες ενέργειες
σε βάρος της ίδιας μας της ιστορίας;
τα πολεοδομικά σκάνδαλα και τα θαμμένα αρχαία
μέρος α’
(η συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
αποκλειστικό
Το καυτό
παρασκήνιο για την πώληση
του Αστέρα Βουλιαγμένης
Ο Πανάς, τα συμφέροντα
που... δήθεν τον πολεμούν
και η ανασφάλεια
για το πολιτικό του μέλλον