Page 4 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 18022014

Basic HTML Version

η πόλη μας
Φύλλο 01 / Ιανουάριος 2014
> 4
Σ
την ασφυκτικά γεμάτη
αίθουσα του ξενοδο-
χείου, ο κ. Κωνσταντέλλος
έκανε μια ομιλία, κατά την
οποία παρουσίασε τις βασι-
κές αρχές και θέσεις του συν-
δυασμού του, και στη
συνέχεια παρουσίασε 55 από
τους συνολικά 80 υποψηφί-
ους, οι οποίοι έχουν ήδη εκ-
φράσει την επιθυμία τους να
συμμετέχουν στο ψηφοδέλ-
τιο της παράταξης, στις εκλο-
γές του Μαΐου.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Κων-
σταντέλλος δήλωσε πιστός
στο «ραντεβού τιμής» που
έδωσε με τους συμπολίτες
του πριν από 3,5 χρόνια στην
ίδια αίθουσα. Τόνισε δε, ότι
παρά τα συνταρακτικά και δυ-
σάρεστα γεγονότα που μεσο-
λάβησαν στο Δήμο μας, αλλά
και στην χώρα από το 2010, ο
ίδιος και η παράταξή του έδω-
σαν μάχες για να μη διαλυθεί
ο νεοσύστατος Δήμος. Μπο-
ρεί, ως εκ τούτου, σήμερα να
κοιτάει στα μάτια τούς συν-
δημότες του με το κεφάλι
ψηλά.
Ο κ. Κωνσταντέλλος τόνισε
στο ακροατήριο ότι δεν υπάρ-
χουν πια για το Δήμο «Βου-
λιώτες,
Βουλιαγμενιώτες,
Βαριώτες ή Βαρκιζιώτες,
αφού όπως είπε: «είμαστε
όλοι συντοπίτες σε μια με-
γάλη και πανέμορφη πόλη με
την καλύτερη προοπτική για
ποιότητα ζωής στην Αττική
και ίσως την Ελλάδα». Για να
τονίσει τη σημασία της ου-
σιαστικής ενοποίησης του
νέου Δήμου, κατά την εκδή-
λωση, άλλαξε για λόγους ση-
μειολογίας το όνομα του
συνδυασμού από «Βάρη
Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις
για να Ζεις», σε «Βάρη Βούλα
Βουλιαγμένη – Πόλη για να
Ζεις».
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος
Δήμαρχος κάλεσε όλους του
πολίτες να συμμετέχουν
ενεργά στη διαμόρφωση του
προεκλογικού του προγράμ-
ματος, καταθέτοντας αιτή-
ματα και προτάσεις για την
πόλη. Ζήτησε απ’ όλους να
κλείσουν τα αυτιά τους σε
όσα ετοιμάζονται πολιτικοί
του αντίπαλοι, για άλλη μια
φορά, να του καταλογίσουν,
αφού όπως δήλωσε, «έχουν
ήδη ξεκινήσει την προσπά-
θεια υπονόμευσης της παρά-
ταξης με ψεύδη, συκοφαντίες
και λάσπη.
Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρ-
θηκε στην πορεία της παρά-
ταξης κατά την τρέχουσα
δημαρχιακή θητεία, λέγοντας
ότι στάθηκε πάντα στο ύψος
των περιστάσεων και πάντα
ήταν παρούσα. Ποτέ όμως δεν
εφάρμοσε ισοπεδωτική παρα-
ταξιακού τύπου αντιπολί-
τευση, με αποτέλεσμα να είναι
και η αιτία που διασώθηκε
πολλές φορές το κύρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, το
οποίο σήμερα μετά βίας μπο-
ρεί να λειτουργήσει.
Μετά το τέλος της ομιλίας
του, ο κ. Κωνσταντέλλος κά-
λεσε στο βήμα τούς εκλεγμέ-
νους με το συνδυασμό
δημοτικούς και τοπικούς συμ-
βούλους. Στη συνέχεια, στο
βήμα ανέβηκαν οι άνθρωποι
που εντάχθηκαν στο δυνα-
μικό της παράταξης κατά την
τρέχουσα δημοτική περίοδο,
και τέλος, οι υποψήφιοι που
συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο,
στις εκλογές του 2010, και
προτίθενται να είναι εκ νέου
υποψήφιοι.
Η μεγάλη εκδήλωση της 12ης
Ιανουαρίου ήδη δείχνει να
έχει σηματοδοτήσει πολιτικές
εξελίξεις στην πόλη, αφού αφ’
ενός μέσα στις δύο πρώτες
μέρες, πολλοί είναι αυτοί που
έχουν προσεγγίσει τον κ. Κων-
σταντέλλο με διάθεση να συ-
νταχθούν στο πλευρό του.
Η δε διοικούσα παράταξη, δεί-
χνοντας σημάδια πανικού,
διέρρευσε ευρύματα υποτιθέ-
μενης «μυστικής δημοσκόπη-
σης» του Νοεμβρίου (δύο
μήνες μετά τη διεξαγωγή της
και «συμπτωματικά» την επο-
μένη της εκδήλωσης), η οποία
υποτίθεται ότι δείχνει τον κ.
Πανά να προηγείται με 3 μο-
νάδες έναντι του κ. Κωνστα-
ντέλλουστην πρόθεσηψήφου.
Ερωτηθείς για τη «δημοσκό-
πηση» αυτή, ο κ. Κωνσταντέλ-
λος δήλωσε: «Η κείμενη
νομοθεσία για τους όρους και
τις προϋποθέσεις για τη δημο-
σιοποίηση δημοσκοπήσεων
είναι γνωστή και καλούμε τον
κ. Πανά, εφ’ όσον έχει στα
χέρια του μια δημοσκόπηση
που τον δείχνει να προηγείται,
να τη δώσει αυτούσια στη δη-
μοσιότητα και να μην διαρρέει
δήθεν στοιχεία της στα καφε-
νεία της πόλης».
Τέλος, με αφορμή την άτυπη
έναρξη της προεκλογικής πε-
ριόδου, ο κ. Κωνσταντέλλος
καλεί όλους τους συνδιεκδι-
κητές του να πολιτευτούν με
κοσμιότητα και ήθος, προκει-
μένου οι εκλογές στην πόλη
να χαρακτηριστούν από το
επίπεδο που αξίζει στους πο-
λίτες της.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΝΙΚΗΣ
Σ
τις μέρες μας, όταν είμαστε περιτρι-
γυρισμένοι από τους διάφορους
μεσσιανιστές, πολιτικούς ταγούς, οι
οποίοι μας έχουν φέρει σε αυτή την τελ-
ματική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε,
οφείλουμε, αυτή τηφορά, να πάρουμε τη
σωστή απόφαση και να ψηφίσουμε έναν
άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει το
ποιόν του: τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.
Έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει απλά
όραμα και ιδέες για το Δήμο μας αλλά και
ένα μη ουτοπικό, ρεαλιστικό, υλοποιή-
σιμο σχέδιο για να τα εφαρμόσει. Ορα-
ματίζεται πράγματα, όπως την ομαλή
συνένωση και συγχώνευση των τριών,
μέχρι πρότινος, ανεξάρτητων Δήμων, την
εξομάλυνση των διαφόρων κοινωνικών
φαινομένων που μαστίζουν τον κοινω-
νικό ιστό στην περιοχή μας, κυρίως εξαι-
τίας της ανεργίας, αλλά και την ενεργή
συμμετοχή καθενός από εμάς, εκλεγμέ-
νου ή μη, στα πολιτικά δρώμενα, πράγ-
ματα τα οποία είναι βέβαιο ότι, εάν
επιτευχθούν, θα οδηγήσουν στη δημι-
ουργία ενός νέου, οργανωμένου, «αν-
θρωποκεντρικού» Δήμου.
Για τους λόγους αυτούς αποφάσισα και
εγώ να συνδράμω με τις μικρές μου δυ-
νάμεις τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, στο
δύσκολο έργο αναμόρφωσης του ωραιό-
τερου Δήμου της Ελλάδος.
Π. ΗΛΙΟΠΙΕΡΕΑΣ-ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ
“Να δημιουργηθεί
ένας νέος, οργανωμένος
ανθρωποκεντρικός Δήμος”
Η
υποψηφιότητά μου ως δημοτική
σύμβουλος στις εκλογές του
Μαΐου με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
έχει δυο σκέλη.
Πρώτον, η αγάπη μου για τα κοινά με
οδηγεί στο να θέλω να προσφέρω στον
τόπο που διαμένω. Με ενδιαφέρει αν
εκλεγώ, να ασχοληθώ με την παιδεία κι
τον αθλητισμό. Θα ήθελα να εκμεταλ-
λευτούμε τις εγκαταστάσεις μας κι να
δημιουργήσουμε νέες όπου απαιτείται.
Να βάλουμε τα παιδιά στην διαδικασία
να βγαίνουν από τα σχολεία τους σε
εβδομαδιαία βάση, να καθαρίζουν τα
πάρκα κι τις παραλίες ώστε η καθαριό-
τητα κι ο σεβασμός στο περιβάλλον να
γίνουν τρόπος ζωής.
Θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω όλους
τους κατοίκους μας ώστε να προσφέ-
ρουν εθελοντική εργασία. Μέσα από
τον εθελοντισμό μπορούμε να φτιά-
ξουμε υπέροχα πράγματα κι να κά-
νουμε την πόλη μας ακόμα πιο
όμορφη.
Ο υποψήφιος δήμαρχος κος Κωνστα-
ντέλλος με τίμησε που μου έδωσε την
δυνατότητα να με εντάξει στο ψηφο-
δέλτιο του, κι λέω με τίμησε διότι πι-
στεύω στο ήθος του, στις ικανότητες
του κι την όρεξη που έχει για δουλειά.
Εμείς οι νέοι άνθρωποι όλοι μαζί σαν
μια ομάδα με τον σωστό καθοδηγητή
μπορούμε να δημιουργήσουμε την νέα
τάξη πραγμάτων για τον τόπο μας κι
για το μέλλον των παιδιών μας.
Άννα ΓΚΟΥΜΑ
“Μέσα από τον εθελοντισμό
να κάνουμε την πόλη ακόμα
πιο όμορφη”