Page 7 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 18022014

Basic HTML Version

η πόλη μας
Φύλλο 01 / Ιανουάριος 2014
> 7
Η Βουλιαγμένη
σε αποσύνθεση
Ε
ικόνες ντροπής θα
αντικρίσει κανείς, κά-
νοντας μια βόλτα στο
κέντρο της Βουλιαγμένης,
καθώς η περιοχή θυμίζει
εγκαταλελειμμένο τοπίο.
Ραγισμένα πεζοδρόμια, ξηλω-
μένα κολωνάκια και ερημωμέ-
νες πλατείες ακατάλληλες να
φιλοξενήσουν τα παιδιά μας.
Όλα αυτά συνθέτουν το πάζλ
μιας Πόλης πουσε καμίαπερί-
πτωση δεν μπορεί να σταθεί
αντάξια στη φήμη που της
έχουν αποδώσει, αυτή...της
Πόλης πρότυπο.
Σίγουρα μια τέτοια εικόνα δεν
αξίζει και δεν αρμόζει στην πε-
ριοχή, πόσω μάλλον όταν οι
δημότες της έχουν πληρώσει
από την τσέπη τους αρκετές
χιλιάδες ευρώ, για να διασφα-
λίσουν υψηλή ποιότητα ζωής.
Αδιάψευστος μάρτυρας, το
αποκλειστικό φωτορεπορτάζ
που σας παρουσιάζουμε σή-
μερα μέσα από το οποίο, όλοι
με θλίψη θα διαπιστώσετε ότι
η Βουλιαγμένη, δεν θυμίζει,
δυστυχώς, σε τίποτα το μικρό,
καταπράσινο και πεντακά-
θαρο προάστιο των περασμέ-
νων χρόνων.
Πολλοί κάτοικοι της περιοχής
αλλά και οι επισκέπτες, δια-
μαρτύρονται έντονα καθώς,
όπως ισχυρίζονται, ούτε να
περπατήσουν δεν μπορούν
στην κεντρική πλατεία της
Βουλιαγμένης, όπου τα λευκά
πλακάκια έχουν γίνει κατά-
μαυρα από τις κολλημένες τσί-
χλες και οι άσχημες μυρωδιές
που αναδύονται από τα περιτ-
τώματα των ζώων πίσω από
τους μικρούς θάμνους του
πάρκου, είναι αποκρουστικές.
Λίγα μέτρα πιο πέρα και μάλι-
στα σε κεντρικό δρόμο, τον
οποίο διασχίζει αρκετά συχνά
και ο νυν Δήμαρχος, Σπ.
Πανάς, μεγάλα τμήματα τσιμέ-
ντου έχουν αποκολληθεί,
λόγω συσσώρευσης υδάτων
στο σημείο μετά από βροχό-
πτωση. Δυστυχώς οι αρμόδιοι
μέχρι και σήμερα δεν έχουν
φροντίσει να αποκαταστή-
σουν τη ζημιά.
Ακολουθώντας επίσης μια πο-
ρεία προς τη λίμνη, δεξιά και
αριστερά του δρόμου, θα πρέ-
πει κάποιος να είναι πολύ
προσεκτικός, καθώς από τα
ξύλινα κολωνάκια, άλλα σάπια
και άλλα σπασμένα, προεξέ-
χουν σκουριασμένες, μεγάλες
πρόκες τις οποίες, εάν κά-
ποιος δεν καταφέρει να δια-
κρίνει, κινδυνεύει να τραυμα-
τιστεί και να καταλήξει στο
νοσοκομείο!
Την ίδια αναλγησία και ανευ-
θυνότητα της Δημοτικής
Αρχής, την αντικρίζει κανείς
ξανά, λίγα μέτρα πιο κάτω και
πιοσυγκεκριμέναστηνπαιδική
χαράπουβρίσκεται δίπλααπό
το ξενοδοχείο Vouliagmeni
Suites. Έναπάρκο, για τοοποίο
κάθε άλλο παρά να καυχιέται
μπορεί ο κ. Πανάς.
Διαλυμένες κούνιες, σπασμένα
φανάρια με εκτεθειμένα τα κα-
λώδια ρεύματος, σκουρια-
σμένα παιχνίδια, ξεκολλημένα
και πεταμένα δάπεδα ασφα-
λείας αφημένα να σαπίζουν
εκτεθειμένα στις άσχημες και-
ρικές συνθήκες και στο πέρα-
σμα του χρόνου. Και όλα αυτά
στοίχισαν μια μικρή περιου-
σία στους δημότες, οι οποίοι
πια δεν μπορούν και δεν επι-
θυμούν να έχουν πρόσβαση
σε μια τέτοια πλατεία, επικίν-
δυνη για τα παιδιά τους.
Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και
ένα γήπεδο μπάσκετ, μη λει-
τουργικό και αυτό, με σκου-
ριασμένες μπασκέτες και
διαλυμένα ταμπλό. Μάλιστα,
μεγάλα κομμάτια γυαλιά κρέ-
μονται από τα ταμπλό, έτοιμα
να καρατομήσουν οποιονδή-
ποτε περαστικό.
Αυτά και άλλα πολλά βέβαια,
τα όποια θα αναδείξουμε σύ-
ντομα, δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στη μαγική εικόνα της
Πόλης, την όποια ο κ. Πανάς
θέλει κάθε φορά που του δίνε-
ται η ευκαιρία να μας παρου-
σιάζει και να μας περιγράφει.
Τα «μεγάλα συμφέροντα» που
τον πολεμούν, όπως ο ίδιος
ισχυρίστηκε πρόσφατα, σί-
γουρα δεν γνωρίζουν, ότι
πίσω από τα πολύχρωμα λου-
λουδάκια και τους μεγάλους
αγώνες που δίνει μέσα από τα
τοπικάΜΜΕ για να προστατέ-
ψει την περιοχή από τους
«μπετατζήδες» υποβόσκουν
σημεία και τέρατα που πάνε
την περιοχή εκατό χρόνια
πίσω!!
μια τέτοια εικόνα
δεν αρμόζει
στην περιοχή,
όταν οι δημότες της
έχουν πληρώσει
αρκετές χιλιάδες ευρώ
Ε
νδιαφέρομαι για τα κοινά πολλά χρόνια. Σαν εκπαι-
δευτής ναυταθλητισμού, ενδιαφέρομαι για την ποιό-
τητα ζωής στην πόλη όπου ζω. Για την καθαριότητα, το
πράσινο, τις παραλίες, την ύπαρξη πάρκων και παιδικών
χαρών και την ομορφιά της πόλης μας.
Επί 15 χρόνια, εκλεγόμουν Δημοτικός Σύμβουλος με το
συνδυασμό του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Μετά την αναγκαστική αποχώρηση του Γρηγόρη Κασιδό-
κωστα από τη Δημαρχία της πόλης, η παράταξή του έμεινε
χωρίς τον αρχηγό της, ο οποίος ήταν ο συνδετικός της κρί-
κος. Κρίνω, ότι σήμερα δεν υπάρχει μια ηγετική φυσιο-
γνωμία στον συνδυασμό του Γρηγόρη Κασιδόκωστα ικανή
να οδηγήσει την πόλη προς το μέλλον.
Γι αυτό το λόγο, αποφάσισα, στις επικείμενες Δημοτικές
Εκλογές το Μάϊο του 2014, να κατέβω με το συνδυασμό
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
- Πόλη για να ζεις», επειδή πιστεύω ότι ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, σαν άνθρωπος έχει τα ηγετικά προσόντα, για
να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, είναι
άνθρωπος με αρχές, και πιστεύω στην ειλικρινή του διά-
θεση να προσφέρει στον τόπο, που μεγάλωσα, προσέ-
φερα και προσφέρω, όλα αυτά τα χρόνια.
Παναγιώτης ΣΚΟΥΖΗΣ
“Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει
τα προσόντα να ανταπεξέλθει
στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε”
Κ
ινητήριος δύναμη για την ενασχόλησή μου με τα
κοινά αποτελεί η ευαισθητοποίησή μου για δύο ση-
μαντικά θέματα: η ανάδειξη αλλά και η βελτιστοποίηση
του φυσικού κάλλους της περιοχή μας και η διευκόλυνση
της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.
Ως προς το πρώτο μέρος η πανεπιστημιακή κατάρτιση
αλλά και η ενεργή ενασχόληση με περιβαλλοντικά ζητή-
ματα και πολλές φιλοζωικές οργανώσεις, μου επιτρέ-
πουν να ονειρεύομαι ένα ομορφότερο, υγιεινότερο και
πιο προστατευμένο περιβάλλον για όλους τους κατοί-
κους της πόλης μας.
Ως προς την ευαισθητοποίησή μου για την βελτίωση της
καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία (και των
εμποδιζόμενων ατόμων), έχει συμβάλει η εργασιακή μου
εμπειρία, μέσω της οποία μπορώ να ενημερώνομαι για
τις καινούριες πρακτικές, προγράμματα, εφαρμογές, σε
όλη την Ε.Ε. ευελπιστώντας ότι μπορούν να εφαρμο-
στούν και την πόλη μας.
Με την Γρηγόρη υπήρχε από την πρώτη στιγμή σύμπνοια
απόψεων, αλλά και η ενεργή στήριξή του για την προώθηση
των προγραμμάτων στους τομείς αυτούς.
Οι ικανότητές του αλλά και η προσωπική του ευαισθητο-
ποίηση στα παραπάνωθέματα είναι γνωστές σε όλους μας.
Δημήτρης ΜΑΛΤΕΖΟΣ
“Κοντά στον άνθρωπο,
αλλά και το περιβάλλον”