Page 8 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 18022014

Basic HTML Version

Ί
σως ο τίτλος του άρθρου αυτού να
ακούγεται λίγο περίεργος, ιδιαίτερα
όταν ανακοινώνεται επίσημα από μία δη-
μοτική παράταξη, η οποία απ’ ό,τι φαίνε-
ται εμφανίζει θετικές προοπτικές για τις
επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές.
Σύμφωνα με το πολιτικό μοντέλο που
ακολουθείτο από όλους τους υποψήφι-
ους μέχρι σήμερα, υπήρχαν κάποιοι εκλε-
κτοί, οι οποίοι κατείχαν την γνώση και
την μέθοδο, και μόνο αυτοί μπορούσαν
να επιλύσουν τα προβλήματα της περιο-
χής τους. Συνάμα, οι συγκεκριμένοι και
μόνο αυτοί, είχαν το δικαίωμα να προτεί-
νουν και να επιβάλλουν τις λύσεις που
ήταν (κατά την γνώμη τους πάντα) οι κα-
ταλληλότερες για την κάθε περίπτωση.
Όσον αφορά την γνώση των προβλημά-
των, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καλύ-
πτεται δυνητικά, εάν συντρέχουν κάποιες
προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα εάν ο επι-
κεφαλής έχει φροντίσει να έχει συνεργά-
τες οι οποίοι είναι ενεργοί στην τοπική
κοινωνία, καλύπτουν το όλο φάσμα (αντι-
προσωπευτικότητα) και έχουν άψογη συ-
νεργασία μεταξύ τους (team working),
τότε αυτοί πιθανώς να είναι σε θέση να
εντοπίσουν και να καταγράψουν τα προ-
βλήματα μεταφέροντάς τα στην ομάδα
διοίκησης. Ακόμα όμως και σε αυτή την
περίπτωση, ιδανικά θα μπορούσε να επι-
τευχθεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό της
κατανόησης και του εντοπισμού των προ-
βλημάτων.
Μετά τον εντοπισμό των προβλημάτων,
ο επικεφαλής και η διοικούσα ομάδα θα
πρέπει να τα κωδικοποιήσει, να τα οργα-
νώσει και να σχεδιάσει την επίλυση όλων
των θεμάτων συνδυαστικά ανάλογα με
τους πόρους τους οποίους διαθέτει.
Ποιος όμως μπορεί να ισχυριστεί ότι οι
λύσεις οι οποίες θα προταθούν από μία
ολιγομελή ομάδα είναι οι κατάλληλες;
ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι λίγοι εκλε-
κτοί είναι σε θέση να έχουν κατασταλαγ-
μένη άποψη για το τι θα πρέπει να γίνει;
Είναι σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να
ισχυριστεί ότι έχει την ικανότητα να
δώσει σε κάθε πρόβλημα την σωστότερη
λύση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πα-
ραμέτρους και γνωρίζοντας όλες τις μελ-
λοντικές παρενέργειες που θα επιφέρει η
απόφασή του.
Όλα τα παραπάνω, τα οποία εφαρμόζο-
νται μέχρι σήμερα, είχαν ως αποτέλεσμα
οι διοικήσεις να μην μπορούν να αντα-
πεξέλθουν στα πραγματικά προβλήματα,
να μην μπορούν να τα αξιολογήσουν, να
μην μπορούν να τα ιεραρχήσουν, και τε-
λικά να γίνονται λάθη που στοιχίζουν, και
να σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος χωρίς
αποτέλεσμα.
Καταλήγουμε λοιπόν στοσυμπέρασμαότι
το ισχύον πολιτικό μοντέλο, το οποίο έχει
κέντρο μόνο τους διοικούντες με πλήρη
ελευθερία να αποφασίζουν, είναι αποτυ-
χημένο, και αυτό που λείπει τελικά είναι η
ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.
Έως σήμερα, οι πολίτες αντιμετωπίζονται
μόνο ως ψηφοφόροι. Το ισχύον πολιτικό
μοντέλο επιβάλει στους υποψηφίους να
παρουσιάζουν ένα προεκλογικό πρό-
γραμμα, με το οποίο θεωρητικά δεσμεύ-
ονται για την στρατηγική τους και να
τάζουν τα πάντα στους πάντες. Είναι απο-
δεδειγμένο ότι οι πολίτες ξεχνούν εύκολα
τα δυσάρεστα, θαμπώνονται από τα με-
γάλα λόγια και τις υψηλές προσδοκίες
που τους παρουσιάζονται προεκλογικά,
με αποτέλεσμα να υφαρπάζεται η ψήφος
τους.
Οι προεκλογικές δεσμεύσεις στην ουσία
δεν αποτελούν δεσμεύσεις ενώθα έπρεπε
να αποτελούν μία σύμβαση με τους πο-
λίτες. Το πρόγραμμα του κάθε συνδυα-
σμού πετιέται στα αζήτητα και τελικά η
διοίκηση ενεργεί ανεξέλεγκτα.
Ας αναλογιστούμε πόσοι από εμάς έχουν
φυλάξει τα προγράμματα των συνδυα-
σμών που ήταν υποψήφιοι στις προη-
γούμενες δημοτικές εκλογές;
Πόσοι από εμάς ανατρέξαμε σε αυτά κατά
την διάρκεια της θητείας της δημοτικής
αρχής και ασκήσαμε κριτική στους διοι-
κούντες ή την αντιπολίτευση λέγοντάς
τους ότι άλλα μας υποσχεθήκατε και άλλα
κάνετε;
Αλήθεια εμείς ως πολίτες πως κάνουμε
κριτική και επιβραβεύουμε ή επικρίνουμε
τους εκπροσώπους μας; Εμείς πότε συμ-
μετείχαμε ενεργά;
Εάν αναλογιστούμε όλα αυτά τα ερωτή-
ματα, θα αντιληφθούμε γρήγορα ότι το
υφιστάμενο πολιτικό μοντέλο έχει απα-
ξιωθεί και ξεπεραστεί. Οι συγκυρίες που
ζούμε και οι ανάγκες που έχουν δημιουρ-
γηθεί επιβάλουν μία τολμηρή αλλαγή.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να αναζητήσουμε
κάτι βελτιωμένο το οποίο να αίρει κατά
το δυνατό όλα τα παραπάνω μειονεκτή-
ματα και να εισάγει μία νέα εποχή και
μορφή διοίκησης.
Από όλα όσα αναφέρθηκαν προηγού-
μενα, το σημαντικό έλλειμμα εντοπίζεται
στην παντελή απουσία των πολιτών. Δεν
έχει εισαχθεί μία διαδικασία ώστε
να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των
πολιτών για τον εντοπισμό και την
καταγραφή των προβλημάτων, οι
οποίοι είναι πραγματικοί
γνώστες, μιας και αυτοί
τα βιώνουν καθημερινά.
Ταυτόχρονα ποτέ δεν ζη-
τήθηκε συστηματικά και ορ-
γανωμένα από τους
πολίτες να προτείνουν
λύσεις και να συμμετά-
σχουν στον σχεδιασμό
υπεύθυνα, γνωρίζοντας τους πε-
ριορισμούς, τις δεσμεύσεις και
όλες τις λοιπές παραμέτρους.
Έχοντα εντοπίσει λοιπόν το πρό-
βλημα το οποίο παρουσιάζεται, ο συν-
δυασμός μας τολμά να καινοτομήσει.
Όπως έχουμε κάνει επανειλημμένα και
στο παρελθόν, αποφασίσαμε να ταρά-
ξουμε τα λιμνάζοντα ύδατα, να κολυμπή-
σουμε κόντρα στο ρεύμα και να μην
ακολουθήσουμε το καθιερωμένο παλαι-
οκοματικό μοντέλο.
Με το παρόν δημοσίευμα, η δημοτική πα-
ράταξη «Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη,
πόλη για να ζεις», δημοσιοποιεί την από-
φασή της να θέσει τον πολίτη σε κεντρική
θέση, ξεκινώντας μία συστηματική επι-
κοινωνία μαζί του και ζητώντας από
αυτόν ειλικρινή συνεργασία.
Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε με
όλους τους πολίτες και τους κατοίκους
του δήμου μας. Αναγνωρίζουμε ότι οι
κάτοικοι και οι χρήστες των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών γνωρίζουν σε βάθος τα
προβλήματα, και οφείλουν να διατυπώ-
σουν τους προβληματισμούς τους και να
εκφράσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους.
Όσο δύσκολο και εάν ακούγεται το εγχεί-
ρημα, όσο αδύνατο και εάν φαντάζει να
επικοινωνήσουμε με όλους τους συνδη-
μότες μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέ-
πει να γίνει.
Θεωρούμε ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε
τα πράγματα, θα πρέπει να δοθεί η ευ-
καιρία σε όλους να συμμετάσχουν ενεργά
και να συνεργαστούν και να προτείνουν,
ώστε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και
να σχεδιάσουμε τις λύσεις τους.
Εμείς με την σειρά μας, δεσμευόμαστε να
επεξεργαστούμε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις,
αναλαμβάνουμε με τα στελέχη μας να τις
οργανώσουμε, να τις ομαδοποιήσουμε
και να τις εντάξουμε στο πρόγραμμά μας.
Όπως και στο παρελθόν, ο συνδυασμός
μας θέλει το πρόγραμμα που θα καταθέ-
σουμε στην κοινωνία και τους πολίτες να
μην είναι απλά μία εξαγγελία. Επιδιώ-
κουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα να
είναι ένα κείμενο το οποίο να έχει συντα-
χθεί με την συμμετοχή των πολιτών, να
ενσαρκώνει τις προτάσεις τους και να
έχει την συγκατάθεσή τους. Για εμάς το
πρόγραμμα που θα προκύψει θα αποτε-
λέσει δέσμευση για τις μελλοντικές μας
ενέργειες, για τον προγραμματισμό μας,
για το έργο το οποίο θα εκτελέσουμε και
τις προτεραιότητες που θα θέσουμε ως
δημοτική αρχή.
Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στον
συνδυασμό, η προεκλογική μας εξαγγε-
λία αποτελεί λόγο τιμής, είναι λοιπόν
πολύ σημαντικό να έχει την συγκατά-
θεση των ίδιων των πολιτών.
Φυσικά δεσμευόμαστε ότι η λογική που
παρουσιάζουμε, θα συνεχιστεί και στην
περίπτωση όπου θα αναλάβουμε την
Διοίκηση όπου θα εισάγουμε τρόπους
ενεργής συμμετοχής όλων των πολι-
τών.
Καλούμε λοιπόν, όλους τους δημότες
και τους κατοίκους του δήμου ΒΒΒ, να
συδνράμουν την προσπαθειά μας.
Ζητάμε από όλους να συνεργαστούν
μαζί μας και να αλλάξουμε σελίδα για
την περιοχή μας.
Για εμάς, ο πολίτης είναι πάντα πάνω
από όλα, τον θεωρούμε και τον θέλουμε
συνεργάτη.
Για εμάς, δεν νοείται δημοκρατία χωρίς
την ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη.
Για εμάς δεν υπάρχει άλλη λύση από
τον Εσείς να προτείνεται, Εμείς να σχε-
διάσουμε, Μαζί να διοικήσουμε.
>
Εσείς
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ… >
Εμείς
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ… >
Μαζί
ΔΙΟΙΚΟΥΜΕ…
Έντυπο
επικοινωνίας
με τον Πολίτη
Όνομα (προαιρετικό)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Περιοχή κατοικίας
Γειτονιά
Θέματα Γειτονιάς
Ποια είναι τα σημαντικότερα
προβλήματα της γειτονιάς που κατοικείτε;
Προτάσεις για την επίλυσή τους
Θέματα Δήμου
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου ΒΒΒ;
Προτάσεις για την επίλυσή τους
Ποια είναι τα 5 πρώτα θέματα με τα οποία
θα έπρεπε να ασχοληθεί η νέα Δημοτική Αρχή;
Γενικές Ερωτήσεις
Ποιους δήμους θα θεωρούσατε ως πρότυπο και γιατί;
Πρόταση για υιοθέτηση
ενός νέου μοντέλου διοίκησης