Page 2 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Basic HTML Version

η πόλη μας
Ε
ίχαμε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο
νόμος «Καλλικράτης», που συνέ-
νωσε τις πόλεις μας σε νέο, ενιαίο Δήμο,
είχε συνταχθεί με προχειρότητα, χωρίς
προγραμματισμό και χωρίς στόχους. Δη-
μιούργησε πολλές δυσλειτουργίες στους
νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, οι οποίοι προσπαθούν τα τελευ-
ταία τρία χρόνια να αντιμετωπίσουν τα
νέα δεδομένα, σε ιδιαίτερααντίξοες συν-
θήκες. Οφείλουμε όμως να αναγνωρί-
σουμε και πολλά θετικά που έφερε το
νέο καθεστώς διοίκησης των δήμων, τα
οποία όμως δυστυχώς, στο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης χάθηκαν, επειδή
η διοίκηση δεν μπόρεσε ποτέ να κατα-
λάβει το σκοπό τους και τα οφέλη που
μπορούσαν να φέρουν στην πόλη μας.
Τοπικά Συμβούλια
Ονόμοςπροβλέπειτηδημιουργίααιρετών
συμβουλίωνσεκάθεδημοτικήενότητα, τα
οποία διεκπεραίωνουν κάποια τυπικά θέ-
ματα, ενώμπορούν και οφείλουν να ειση-
γούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο,
επιπλέον θέματα που αφορούν αποκλει-
στικά στη δική τους περιοχή. Για να υπο-
στηριχθούν μάλιστα σωστά αυτά τα
θέματα, ο νομοθέτης προέβλεψε να συμ-
μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, με δι-
καίωμαψήφουεπίτωνεπίμέρουςτοπικών
θεμάτων και οι πρόεδροι των τοπικών
συμβουλίων. Στο δικό μας Δήμο, αυτό δεν
συνέβηποτέ.Δενήρθεκανέναθέμααπότα
τοπικά συμβούλια προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο εκτός απ’ αυτά που τους υποχρέ-
ωνε ο νόμος να συζητήσουν και δεν
συμμετείχε ποτέ πρόεδρος τοπικού συμ-
βουλίουσεσυνεδρίασητουΔ.Σ.Ηκεντρική
διοίκηση δεν ζήτησε από τα τοπικά συμ-
βούλια να παράξουν έργο ή να πάρουν
πρωτοβουλίεςγιατηνπόλη.Αντιθέτωςαρ-
κέστηκε να έχει τρία όργανα που συνε-
δρίαζαν σε τακτά χρονικάδιαστήματα, και
απλώς ναδιεκπεραιώνουν τυπικάθέματα.
Επιτροπή Διαβούλευσης
Θεσμοθετήθηκε από τον Καλλικράτη, για
πρώτηφοράστααυτοδιοικητικάδρώμενα,
ένα όργανο, στο οποίο συμμετέχουν όλοι
οι φορείς του Δήμου. Η επιτροπή αυτή
όφειλε να συνεδριάζει κάθε τρεις περίπου
μήνες, να μεταφέρει στην κεντρική διοί-
κησητηνεικόνατηςπόλης, ταπροβλήματα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φο-
ρείςκαι τα θέματα που απασχολούν τους
δημότες. Προβλέπεται μάλιστα, η επι-
τροπή αυτή να αποτελεί το πρώτο στάδιο
για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμμα-
τος και του Προϋπολογισμού. Και η επι-
τροπή διαβούλευσης, δυστυχώς, με
ευθύνη της διοίκησης του Δήμου, δεν λει-
τούργησε ποτέ ουσιαστικά. Και πάλι πε-
ριοριστήκαμε στα τυπικά, χωρίς να
αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έδωσε ο
νόμος, να θεσμοθετηθεί ουσιαστικός και
διαρκής διάλογος με την κοινωνία. Αντ’
αυτού, ο Δήμαρχος της πόλης αρκέστηκε
σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους φορείς,
εξυπηρετώντας συστηματικά τα αιτήματα
τωνημετέρων, και«πουλώντας»τουςτοως
προσωπική τουπαρέμβαση.
Συμπαραστάτης του Δημότη
και της Επιχείρησης
Ονόμος προέβλεψε την εκλογή ενός προ-
σώπου «εγνωσμένου κύρους», για να κα-
λύψει τη νεοσύστατη θέση του
ΣυμπαραστάτητουΔημότηκαι τηςΕπιχεί-
ρησης. Το πρόσωπο αυτό θα δεχόταν αι-
τήματα και παράπονα των δημοτών σε
καθημερινή βάση, θα τα μεταβίβαζε στις
αρμόδιες υπηρεσίες, και θα είχε την υπο-
χρέωση να συντάσσει τακτικά μια έκθεση
πεπραγμένωνεπίτωναιτημάτωναυτών.Ο
νόμος προέβλεπε να εκλέγεται από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψη-
φία,ακριβώςγιαναδιασφαλίσειότιθαεπι-
λεγόταν πρόσωπο, το οποίο θα
εξυπηρετούσε τους δημότες, και όχι κά-
ποια ή κάποιες δημοτικές παρατάξεις. Η
Δημοτική Αρχή απέτυχε και εδώ, να προ-
τείνειστοσυμβούλιοπρόσωπομ’ αυτέςτις
προδιαγραφές, και προσπάθησε να εκμε-
ταλλευτεί το διορισμό αυτό, να ξεπληρώ-
σει προεκλογικά γραμμάτια σε πρόσωπα
άμεσα συνδεδεμένα με την παράταξη του
σημερινού Δημάρχου, με αποτέλεσμα να
μην αποκτήσει ποτέ ο Δήμος μας Συμπα-
ραστάτη τουΔημότη και της Επιχείρησης.
Υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα
μέσα από τα οποία προκύπτει ότι ο σημε-
ρινός μας Δήμαρχος απέτυχε να εφαρμό-
σει ακόμα και τα καλά στοιχεία του
Καλλικράτη, αλλάαναφέρθηκαστασυγκε-
κριμένατρίαγιαέχουν ένακοινόστοιχείο.
Και τα τρία όργανα που αναφέρω στο ση-
μερινόμουάρθρο,δημιουργήθηκανγιανα
φέρουν την τοπική εξουσία, θεσμικά, πιο
κοντάστονπολίτη. Έχουν και τα τρίαόρ-
γανα το πνεύμα της συμμετοχικής διοί-
κησης του Δήμου. Αντί λοιπόν ο
Δήμαρχός μας να τα καταλάβει, να τα
αγκαλιάσει, και να τααναδείξει, μηδένισε
την κάθε δυνατότητά τους να λειτουργή-
σουν, ασκώντας, (όσο μπορούσε) όλη
την εξουσία κεκλεισμένων των θυρών
μέσα στο γραφείο του.
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
τα τρία όργανα
δημιουργήθηκαν
για να φέρουν
την τοπική εξουσία,
θεσμικά, πιο κοντά
στον πολίτη
Ονέος μας Δήμος και οι χαμένες ευκαιρίες της πρώτης τριετίας
Ε
ως πότε θα βιώνουμε το χάος της απουσίας υποδομών και
συχνά της αυθαιρεσίας που επικρατεί στην πόλη μας;Η προ-
σβασιμότητα και η κυκλοφορία και μόνο αποτελούν για μένα πρό-
κληση εμπλοκής στα κοινά.
Προσωπικά δε δέχομαι να υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής
μου όσοι ωφελούνται από αυτό ή εκφράζουν την αδράνεια και την
αντίδραση. Όσοι συνεργαστήκαμε σε συμβούλια, σχολικές, εκκλη-
σιαστικές και άλλες κοινωνικές δράσεις νικώντας την ιδιοτέλειαπου
συναντούσαμε, γνωρίζετε τις αρχές μου: «Επικοινωνία-συνεννόηση-
δράση-αποτέλεσμα».
Αν πιστεύεις ότι ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
αυτού του χαρισματικού τόπου που ζούμε, έλα μαζί μας! Ο Γρηγό-
ρης ο Κωνσταντέλλος έχει τα προσόντα του ηγέτη και μας εμπνέει.
Ηανταπόκριση των συμπολιτών μας και ο ενθουσιασμός για το νέο,
το όραμα και την ελπίδα, μας δίνει φτερά. Απομένει η επιβεβαίωση
του αποτελέσματος με τη συμμετοχή και την ψήφο σου. Την περιμέ-
νουμε.
Παναγιώτης ΑΣΚΟΥΝΗΣ
“Για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής”
π
ρωτοβουλίαγιατηδημιουργίαδημοτικούήδιαδημο-
τικούκαταφυγίουαδέσποτωνκατοικίδιωνζώων, ανα-
λαμβάνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντελλος, αμέσως μετά τις Δημοτικές εκλογές.
Για το θέμα ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε:
«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που απασχολούν
τιςσύγχρονεςκοινωνίες είναι και αυτότηςυπεύθυνης και ορ-
γανωμένηςπροστασίαςτωναδέσποτωνζώων, είναιηέλλειψη
της φροντίδας μας, την οποία δικαιούνται αυτά τα ζώα και
οφείλουμε να την προσφέρουμε. Έχουμε υποχρέωση και ευ-
θύνη απέναντί τους, που για διάφορους λόγους βρίσκονται
χωρίς στέγη, χωρίς περίθαλψη, νερό, υγειονομική φροντίδα
και εμβολιασμούς.
Το φαινόμενο της
εγκατάλειψης τωνκα-
τοικίδιων ζώων, έχει
πλέον πάρει μεγάλες
διαστάσεις και στην
περιοχή μας και πρέ-
πει άμεσα να αντιμε-
τωπισθεί.
Θαείναι ΔΕΙΚΤΗΣΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ για όλους
μας η αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση
αυτούτουπροβλήματος, τοοποίοσημειωτέον εγκυμονεί και
σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Ηδε ευαισθητοποίησησεαυτόντοντομέα, είναι υποχρέωση,
πρώτιστατωνΟργανισμών ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης.Πρότασή
μας είναι η δημιουργία Δημοτικού ή Διαδημοτικού Καταφυ-
γίου για Αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκυλιά και γάτες). Επί-
σης καλώκαι τουςφιλόζωους της περιοχής μας, και όχι μόνο
να βρεθούν στο πλευρό μας, για να πετύχουμε αυτό τον
στόχο».
Δημιουργούμε
καταφύγιο για
τα αδέσποτα ζώα
Λ
όγω της πρόσφατης συνταξιοδότησης μου πιστεύωπως πλέον
έχω το χρόνο, τις γνώσεις και την εμπειρία (δεδομένης της πο-
λυετούς υπηρεσίας μου στην δημόσια διοίκηση) να αντιμετωπίσω
καίρια προβλήματα του τόπου μου προσφέροντας ιδέες και λύσεις.
Με τεκμηριωμένες προτάσεις διατίθεμαι να συνεισφέρω σε όλους
τους τομείς δραστηριότητας, προσφέροντας ενεργά τις υπηρεσίες
μου με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του δήμου και των πολιτών
του.
Γιατί στηρίζω τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο;
Επειδή ξεχωρίζει για τις γνώσεις και την αποφασιστικότητα του, το
ήθος και τις ικανότητές του. Επειδήβασική δομή της παράταξης μας
είναι οι αρετές των στελεχών της και όχι τα συμφέροντα των λίγων.
Επειδή έχουμε κοινόστόχο την ανάδειξη της ποιότητας ζωής και την
βελτίωσης της καθημερινότητας των συνδημοτών μας.
Γιάννης ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
“Γιατί θέτω υποψηφιότητα
για δημοτικός σύμβουλος;”