Page 5 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Basic HTML Version

Ο
λοκληρώθηκανοι πρώτεςδύοαπότις
συνολικά τέσσερις θεματικές συνα-
ντήσεις του υποψηφίου Δημάρχου Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου με φορείς και
δημότες, προκειμένου να συζητηθούν τα
θέματα που απασχολούν την πόλη και να
διαμορφωθεί μέσα από διάλογο το προε-
κλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού.
Συνάντηση με τους Εξωραϊστικούς
και Πολιτιστικούς Συλλόγους
Συνάντηση με εκπροσώπους των Εξωραϊ-
στικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της
πόλης πραγματοποίησε την Τετάρτη 5
Μαρτίου στην αίθουσα “Ιωνία” ο υποψή-
φιος Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
εγκαινιάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το διά-
λογο με τους δημότες που έχει σκοπό να
πραγματοποιήσει πριν ολοκληρώσει το
προεκλογικόπρόγραμμα τουσυνδυασμού
«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη για να
Ζεις».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσω-
ποι σχεδόν όλων των συλλόγων της πόλης
και απ’ όλες τις δημοτικές ενότητες, και
μέσα από τη συζήτηση τους δόθηκε η ευ-
καιρία να αναπτύξουν τους προβληματι-
σμούς, τα αιτήματα και τα κύρια θέματα
που τους απασχολούν. Ο διάλογος ήταν
ιδιαίτερα γόνιμος και εποικοδομητικός και
ήδη από τη συζήτηση προέκυψαν αρκετές
εφικτές λύσεις στα θέματα.
Ευχή όλων ήταν να θεσμοθετηθεί από την
επόμενη Δημοτική Αρχή μια ανάλογη δια-
δικασία, όπου σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα θα μπορούν όλοι οι σύλλογοι να
συναντώνται μεταξύ τους, αλλά και με εκ-
προσώπους της Δημοτικής Αρχής.
Ο κ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε την ικανο-
ποίησητουαπότοεπίπεδοτηςσυζήτησης,
ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία της
ύπαρξηςδραστήριωνσυλλόγωνστηνπόλη
ωςμόνοι αληθινοί εκφραστές των τοπικών
κοινωνιών. Δεσμεύτηκε να είναι στο
πλευρό τους ως Δήμαρχος, και να μπορεί
μέσα από διάφορες προτάσεις να ενισχύ-
σει το έργο τους ξεκινώντας από τηθεσμο-
θέτησησυναντήσεωνσυνεργασίαςμε τους
συλλόγους σε τριμηνιαία βάση καθώς και
τη δημιουργία αίθουσας συλλόγων στην
οποίαθαμπορούν ναπραγματοποιούν σε
μόνιμη βάση τις συναντήσεις τους.
Μέσα στο Μάρτιο, ο κ. Κωνσταντέλλος θα
κάνει διαδοχικές συναντήσεις με φορείς
της πόλης, κάθε Τετάρτη απόγευμα στις
19.00, προκειμένουναμπορέσει ναέχει μια
ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων που
απασχολούν όλους τους φορείς του
Δήμου.
Συνάντηση με εκπροσώπους
των Αθλητικών Σωματείων
Συνεχίστηκαν την Τετάρτη 12 Μαρτίου οι
συναντήσεις του υποψηφίου Δημάρχου,
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τους φορείς
της πόλης, αυτή τηφορά σε συνάντηση με
εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων
του Δήμου μας.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσω-
ποι απ’ όλα τα αθλητικά σωματεία οι
οποίοι κατά την τοποθέτηση τους ενημέ-
ρωσαν τον κ. Κωνσταντέλλο για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν. Βασικό
πρόβλημα όλων, όπως προέκυψε από τη
συζήτηση, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος
έκοψε την χρηματοδότηση του προς τους
συλλόγους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύο-
νται οι περισσότεροι να ανταποκριθούν
στα λειτουργικά τους έξοδα. Παράλληλα,
σχεδόν όλοι εξέφρασαν παράπονα για την
κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων, και
ζήτησαν για λόγους ασφαλείας κυρίως να
τις συντηρεί ο Δήμος πιο συστηματικά.
Οκ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε γιαάλλημια
φοράτην ικανοποίησητουαπό το επίπεδο
της συζήτησης, ενώ ζήτησε από τους εκ-
προσώπους των συλλόγων να είναι περισ-
σότεροδιεκδικητικοί, ειδικάσε θέματαπου
δικαιούνται. Σε ότι αφορά την χρηματοδό-
τηση, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους
ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια οι σύλ-
λογοι τηςπόλης έπρεπε ναείχανπάρει από
το Δήμο συνολικά περίπου 700.000 €, και
πήραν μετά βίας το ένα τρίτο.
Σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του ίδιου και
του συνδυασμού του, δήλωσε πως υπο-
στηρίζει τηνκάθεαθλητικήδραστηριότητα
στην πόλη, θεωρεί υποχρέωση του Δήμου
να στέκεται δίπλα στα σωματεία, ειδικά
όταν αυτάφέρνουν στην πόλη μας διακρί-
σεις όπως γίνεται σήμερα. Χαρακτηριστικά
δήλωσε: «Μόνο μέσα από τον πρωταθλη-
τισμόδημιουργούνται πρότυπαγιαταπαι-
διά μας». Τόνισε στη συνέχεια πως θεωρεί
αυτονόητο ο Δήμος να βοηθάει τους συλ-
λόγους με οικονομική ενίσχυση αφού το
προβλέπει άλλωστε ο νόμος, αλλά και με
όποιοάλλομέσοπροβλέπεται, χωρίςόμως
να οικειοποιείται αυτή την ενίσχυση ο
ίδιος η οποιοσδήποτε πολιτικός παράγο-
ντας αφού η απόφαση για την εκταμίευση
των χρημάτων αφορά το δημοτικό συμ-
βούλιο, και μάλιστα με αυξημένη πλειο-
ψηφία.
Διάλογοςμε τουςδημότες
Συζητάμε τα προβλήματα της πόλης
Διαμορφώνουμε μαζί το πρόγραμμά μας
η πόλη μας
η πόλη μας
Φύλλο 02 / Φεβρουάριος 2014
> 5
Έντυπο
επικοινωνίας
με τον Πολίτη
Όνομα (προαιρετικό)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Περιοχή κατοικίας
/
Γειτονιά
Θέματα Γειτονιάς
Ποια είναι τα σημαντικότερα
προβλήματα της γειτονιάς που κατοικείτε;
Προτάσεις για την επίλυσή τους
Θέματα Δήμου
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου ΒΒΒ;
Προτάσεις για την επίλυσή τους
Ποια είναι τα 5 πρώτα θέματα με τα οποία
θα έπρεπε να ασχοληθεί η νέα Δημοτική Αρχή;
Γενικές Ερωτήσεις
Ποιους δήμους θα θεωρούσατε ως πρότυπο και γιατί;
Συμπληρώστεκαι στείλτε
τηδιπλανήφορμα
ταχυδρομικάήηλεκτρονικά
ΒασιλέωςΠαύλου61, Βούλα
info@konstantellos.gr