Page 7 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Basic HTML Version

η πόλη μας
Για μια σωστή επιλογή
στον Δήμο μας
Ο
Αριστοτέλης, αν και πατέρας
τουΑριστοτέλειουορθολογι-
κού μοντέλου σκέψης, που
επεκράτησε την Αναγέννηση έναντι
τουΠλατωνικούμεταφυσικούμοντέ-
λου,θεωρούσε την πολιτική ως την
κυριώτερη των επιστημών με πολί-
τευμααυτό της δημοκρατίας πουδιέ-
πεται από την αρχή της πλειοψηφίας.
Πίστευε ότι είναι το πολίτευμα που
παρέχει τις περισσότερες πιθανότη-
τες για να ζήσει κανείς κάτω από
αυτήν μια δίκαιη και ισορροπημένη
ζωή και ότι σ΄αυτήν κάθε άτομοαπο-
λαμβάνει, ότι αναλογεί πρώτα στα
προσόντα του και μετά στην προ-
σφορά του.
Ηδημοκρατία γενικά και κυρίως στην
σημερινήκρίση, θέλει αγάπηαλλάκαι
άτομα που μπορούν και έχουν διά-
θεση να προσφέρουν, άτομα που θέ-
λουν να δημιουργήσουν και να
αφήσουν έργον, άτομαπουθα διακα-
τέχονται από την αγάπη, το δίκαιο,
και που στόχος τους είναι το συμφέ-
ρον του συνόλου. Αυτοί που κατε-
βαίνουν στον εκλογικό στίβο πρέπει
να γνωρίζουν ότι κατέρχονται για να
προσφέρουν και όχι για ευκαιρία
αποκόμησης οφέλους των ιδίων και
του περιβάλλοντος των. Γιατί
σ΄αυτήν την περίπτωση όταν θα
έλθει ο χρόνος της αποχώρησης θα
φύγουν με τηνψυχή τους γυμνήαπό
απογοήτευση, λόγω της ανικανότη-
τας των ναπροσφέρουν, από έλλειψη
προσόντων.
Ο κ. Κωνσταντέλλος είναι βέβαιο, ότι
είναι ο μόνος που δεν βλέπει το δήμο
ως γέφυρα επαγγελματικής του σω-
τηρίας, γιατί η σημαντική του παρου-
σία στον επαγγελματικό του χώρο,
πράγματι είναι αξιοζήλευτος και ανα-
γνωρίζεται απ΄όλους, συναδέλφους
και μη. Αυτό επιβεβαιώνεται, όταν
συχνά καλείται από τους αρμοδίους
να δώσει, για ενημέρωση του κοινού,
τις γνώσεις τουσταθέματαπουάπτο-
νται της αρμοδιότητος του, αναγνω-
ρίζοντας έτσι τις σημαντικές του
ικανότητες. Αυτό είναι σοβαρή από-
δειξη των ικανοτήτων του, για μας
τους εκλέκτορες του Δήμου.
Οι λογικοί άνθρωποι εύχονται, τα θέ-
ματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
μην αποτελέσουν αντικείμενο άλλης
μιάς κομματικής αντιπαράθεσης,
αλλά να γίνει η επιλογή των καλλιτέ-
ρων, με κριτήρια που θα αφορούν το
σωστό και δίκαιο τρόπο διαχείρησης
των κοινών του Δήμου. Είναι βέβαιον
ότι ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιο-
τήτων που αφορούν την καθημερι-
νότητα των ίδιων των πολιτών,
πέρασε στους Δήμους. Συνεπώς, οι
επιλογές για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, θα πρέπει να κριθούν με κριτή-
ρια καθαρά αυτοδιοικητικά και όχι
κάτω από την επιρροή μιας νέας κε-
ντρικής πολιτικής αναμέτρησης.
Στις προσεχείς εκλογές τουΜαΐου θα
πρέπει να ξεπεράσομε παραδοσιακές
κομματικές διαχωριστικές γραμμές
και να στηρίξομε υποψήφιους που
έχουν όραμα και σχέδια για την πε-
ριοχή, πουθαμας εξασφαλίζουν χρη-
στή και ένομη διοίκηση. Ας
τολμήσομε ακολουθώντας τα όσα
έλεγε συμβουλεύοντας, ο Δημόκρι-
τος, ότι «τόλμη πράξεως αρχής, του
δε τέλους τύχη κυρία». Δηλαδή η
τόλμη είναι κυρίαρχη της αρχής και η
τύχη του τέλους.
Γνώμονας μας θα πρέπει να είναι η
υποστήριξη τουσυμφέροντος τηςπε-
ριοχήςμας, υποστηρίζονταςαυτή την
παράταξηπουησύνθεση της ομάδας
της είναι αποδεδειγμέναδημιουργική
και παραγωγική. Αυτή είναι η παρα-
ταξη του Γρηγ. Κωνσταντέλλου. Τον
Γρηγόρη γνωρίζω από μικρό παιδί
και πιστεύω ότι η δική του επιλογή
είναι η καλλίτερη που μπορεί να
κάμει το εκλογικό σώμα. Αρκετά
έχομε ταλαιπωρηθεί ποικιλοτρόπως
από κάθε είδους σωτήρες, που θεώ-
ρησαν, κατά το παρελθόν, την Δημαρ-
χία ως την ευκαιρία της ζωής των για
ίδιον και μόνο συμφέρον.Δεν γνώρι-
ζαν οι αφελείς ότι τα πάντα στην ζωή
καθορίζονται με την αρχή της συνέ-
χειας, που ενώνει το παρόν με το πα-
ρελθόν αλλά και με το μέλλον, και ότι
ο ακρογωνιαίος λίθος της δημιουρ-
γίας είναι ησυνέχεια της. Πιστεύωότι
η παράταξη αυτή θα αλλάξει τις συ-
νηθισμένες κλασικές επιφανειακές και
επιπόλαιες προτεραιότητες και αντί
για έργα βιτρίνας θα δώσει βάρος σε
έργα υποδομής, όπως μεταξύ των
άλλων:
Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
του Δήμου ώστε να είναι ταχύτερη
και καλλίτερη η εξυπηρέηση των πο-
λιτών. Η εκπόνηση μελετών, ώστε με
κατάλληλες ενέργειες να εξασφαλι-
στούν οικονομικοί πόροι, από τα
ισχύοντα προγράμματα της Ευρω-
παικής Ενωσης, γιααναπτυξιακά έργα
στηνπεριοχή και εξασφάλισηθέσεων
εργασίας.
Η δημιουργία νέων κοινωνικών
δομών πρόνοιας,κυρίως στους
Παιδικούς Σταθμούς και τώρα με
την οικονομική κρίση, να δοθεί
βάρος στην σίτιση συμπολιτών
μας, που από αξιοπρεπείς νοικο-
κύρηδες, οι διεφθαρμένοι πολιτι-
κοί μας τους κατήντησαν τους
δυστυχείς, να στερούνται ακόμη
και τα στοιχειώδη.
Η δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης
δημοτών, στο οποίον να συνεισφέ-
ρουν οι έχοντες της περιοχής του
Δήμου.
Ηδημιουργίαδημοτικούφαρμακείου
για προσφορά της στοιχειώδους
φαρμακευτικής κάλυψης, σ΄αυτούς
που αδυνατούν να την έχουν.
Η υπηρεσία βοήθειας στο σπίτι, για
ηλικιωμένους,μοναχικά και ανή-
μποραάτομα,ν αναπτυχθεί για να κα-
λύψει και τις πιο απομεμακρυσμένες
περιοχές του Δήμου.
ΟΔήμος μας έχει ανάγκημιας δίκαιης
και σωστής διοίκησης, αλλά και μιας
καλής και ορθολογικής διαχείρισης
των σημαντικών πράγματι εσόδων
του. Είναι ένας από τους ωραιότε-
ρους δήμους της χώρας, που για τον
εκσυγχρονισμό και την ορθολογική
τουανάπτυξη, χρειάζεται μια νέαδυ-
ναμική και με όραμα Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, που να μπορεί αλλά και να
θέλει, να αξιοποιήσει την ωραία και
πλούσια επικράτεια της, που είναι
ένα από τα πολλά διαμάντια της
χώρα μας. Θα πρέπει ο Δήμος μας
να γίνει δήμος πρότυπον και παρά-
δειγμα προς μίμηση από το σύνολο
των δήμων της χώρας μας.
Ο κ. Κωνσταντέλλος είναι αυτός που
οραμαματίζεται, θέλει, επιθυμεί αλλά
και μπορεί, να δημιουργήσει ένα
πρότυπο δήμου και σ΄αυτό
εμείς,που αγαπάμε το δήμο μας, θα
συμπλεύσομε μαζί του, βοηθώντας
τον να υλοποιήσει τον σκοπό του
αυτόν, γιατί είναι η επιθυμία και το
συμφέρον όλων μας. Αυτός είναι η
ελπίδα των όσων ο Αριστοτέλης πί-
στευε με το ορθολογικό του μοντέλο
σκέψης περί πολιτικής και δημοκρα-
τίας , που επεκράτησε κατά την Ανα-
γέννηση. Σειρά σας κ. Κωνσταντέλλο
να κάμετε και τη δική σας μικρή αλλά
σημαντική αναγέννηση του δήμου,
σ΄αυτό μας έχετε όλους μαζί σας.
Διαθέτετε πλήρως την διοικητική ικα-
νότητα που απαιτεί η Αριστοτέλειος
διοίκηση να έχουν οι Δημοτικοί Αρ-
χοντες, για την χρηστή διαχείρηση
των κοινών. Ευτυχώς είστε ένα άτομο
προικισμένο και χαρισματικό που το
διακρίνει ο απαιτούμενος δυναμι-
σμός, η εργατικότητα και η καλή ορ-
γανωτικότητα. Με αυτά ταπροσόντα
αλλά και την διορατικότητα σας, τα
λιμνάζοντα θέματα του Δήμου μας
θα βρούν επιτέλους τη λύση τους,
γιατί θέλετε, επιθυμείτε και μπορείτε
να προσφέρετε στην περιοχή μας,
ό,τι οι προηγούμενοι του στέρησαν
μέχρι τώρα.
Ας ψηφίσουμε λοιπόν ένα νέο δημι-
ουργικό και ικανό άνθρωπο για Δή-
μαρχο, για το καλό όλων μας.
Καλή επιτυχία Γρηγόρη!
Σ
τις προηγούμενες εκλογές
εκλέχθηκα Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Βάρης με τον πρώην
Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκω-
στα και με μεγάλη χαρά και διά-
θεση, αλλά και με όλους τους
συναδέλφους στοπλευρόμου,
ξεκινήσαμε το έργο μας.
Εμείς οι νέοι πουβιώνουμε την
ανεργία,η χαμένη γενιά όπως
μας λένε, οφείλουμε τώρα όσο
ποτέ άλλοτε,να συμμετέχουμε
στα πολιτικά δρώμενα του
τόπου μας. Οφείλουμε τώρα
όσο ποτέ άλλοτε, αποφεύγο-
ντας τα λάθη του παρελθόντος
που ισοπέδωσαν τις ελπίδες και
τα όνειρά μας,να επιλέξουμε,
να στηρίξουμε και να συμβαδί-
σουμε με ανθρώπους με
όραμα, με γνώση και κυρίως με
ήθος και διάθεση προσφοράς.
Στο δήμο μας, θεωρώ ότι ό
κ.Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με
την δημοτική παράταξη -Βάρη
Βούλα Βουλιαγμένη πόλη να
ζείς- συνδυάζει τη γνώση και
την ικανότητα για να ανταπο-
κριθεί στις ελπίδες και τα
όνειρα των νέων, για μια πόλη
για να ζεις,να χαίρεσαι και να
δημιουργείς.
Γι΄αυτό αποφάσισα να συμμε-
τέχω κι΄εγώμε όλες μου τις δυ-
νάμεις στην προσπάθεια για
την αναμόρφωση της πόλης
μας και είμαι χαρούμενος που
ο κ.Κωνσταντέλλος μου έδωσε
την δυνατότητα να είμαι υπο-
ψήφιος του συνδυασμού στην
Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμέ-
νης, στις προσεχείς δημοτικές
εκλογές.
Ολοι μαζί,ελπίζωότι θαμπορέ-
σουμε να δημιουργήσουμε τις
προυποθέσεις για μια πόλη
σύγχρονη,με υπηρεσίες πουθα
ανταποκρίνονται στις προσδο-
κίες των πολιτών.
Φαίδων ΛΙΑΝΟΣ
“Ο πολίτης οφείλει
να επιλέγει τους άξιους,
με την προϋπόθεση ότι
επαναπροσδιορίζεται
η έννοια της αξίας”
Γρυλλάκης Νικόλαος
του Ξενοφώντος
Μαθηματικός- Συγγραφέας
Εκλέχθηκα με την παράταξη
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
στο Συμβούλιο της Δημοτι-
κής Ενότητας Βάρης και τώρα
μετά την απόσυρσή του είμαι
στο πλευρό του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου γιατί η πόλη
μας έχει ανάγκη από ισχυρή
ηγεσία, από άνθρωποι που
γνωρίζει τα προβλήματα,
που έχει διοικητική εμπειρία,
ικανότητα, τιμιότητα, ήθος
και κυρίως είναι απλός και
προσιτός. Θα τον στηρίξω με
όλες μου τις δυνάμεις γατί
είναι ο πλέον κατάλληλος να
αναλάβει τη διοίκηση της
Πόλης μας.
Κωνσταντίνος
ΣΦΕΤΣΑΣ
“Η Πόλη μας χρειάζεται
ισχυρή ηγεσία”