Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2009 19:37

Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βούλας

ΑΤΤΙΚΟΣ ΦΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βούλας
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), σχετικά με τον ορισμό του Αντιδημάρχου και την αναπλήρωση του Δημάρχου αντίστοιχα.
2. Τον πληθυσμό του Δήμου που σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχεται στους 25532 κατοίκους (ΦΕΚ 715/Β712-6-2002).

3. Την υπ'αριθ. 108/84 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ορίζουμε Αντιδημάρχους με αντίστοιχες αρμοδιότητες ως εξής: Τον κ. Κωνοταντέλλο Γρηγόριο του Δημητρίου,
  με αρμοδιότητες σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών. Τον κ. Ψαλλίδα Νικόλαο του Ιωάννου,
  με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Υπηρεσίας. Τον κ. Ρουσσάκη Ευθύμιο του Ιωάννη, με αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού. Τον κ. Βαμβασάκη Δημοσθένη του Μιχαήλ, με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνοταντέλλος Γρηγόριος του Δημητρίου. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 18-2-2009 έως 31-12-2009.

 

 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΦΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009