Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008 19:37

Πρωτοπόρος σε τεχνολογικές εφαρμογές ο δήμος Βούλας Ψηφιακή πόλη στην πράξη

τεχνικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Στόχος της είναι η αναζήτηση τεχνολογικών εφαρμογών οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο έργο του Δήμου, με αποτέλεσμα να παρέχεται στους δημότες καλύτερη εξυπηρέτηση από τις δημοτικές υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση για ό,τι αφορά το Δήμο.

Το πρώτο βήμα της επιτροπής τεχνολογίας ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου Βούλας, προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες. Έτσι, από την 1η Φεβρουαρίου 2007 όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου σε όλες πς υπηρεσίες απέκτησαν πρόσβαση στο Δια-δύκτιο.

Το σύνολο του προσωπικού του Δήμου, καθώς και όσων Νομικών Προσώπων επιθυμούσαν, παρακολούθησαν, τον Μάρτιο του 2007, 10ωρο σεμινάριο που οργάνωσε το τμήμα Μηχανοργάνωσης του Δήμου στη διαχείρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την πλοήγηση στο Διαδύκτιο. Οι εργαζόμενοι στην Μηχανοργάνωση του Δήμου παρακολούθησαν πολυήμερα σεμινάρια σε τεχνολογίες αιχμής ενώ άλλοι υπάλληλοι του Δήμου παρακολούθησαν από την αρχή του έτους όλα τα σεμινάρια και τις ημερίδες που πραγματεύονταν θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πληροφορικής και ηλεκτρονικής σύγκλισης που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Πέραν αυτού επιμορφώθηκαν από το Δήμο Βούλας 12 νέοι μακροχρόνια άνεργοι στις νέες τεχνολογίες.
Στη συνέχεια, η επιτροπή άρχισε να διεκδικεί και να υλοποιεί μια σειρά από έργα που εντάσσονται στην κατηγορία της αρμοδιότητας της. Αυτά είναι:
Σύγχρονο ΡοιΐβΙ του Δήμου Βούλας
Από τον Σεπτέμβριο του 2007 και με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει ξεκινήσει η δημιουργία της νέας σύγχρονης δια-δραστικής διαδυκτιακής Πύλης. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδωθεί προς χρήση του κοινού τον Μάϊο του 2008. Τα οφέλη από το νέο ΡοπβΙ του Δήμου θα είναι η ουσιαστική συνεισφορά τόσο στην άμεση ενημέρωση των πολιτών όσο και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών αίτησης και έκδοσης από το Δήμο πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών διοικητικών εγγράφων. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όχι μόνο μέσω ειδικών εκδόσεων του συστήματος, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αλλά και με επιπρόσθετες πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, όμως, θα είναι εφικτή και αξιόπιστη η καταγραφή και παρακολούθηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των δημοτών. Για κάθε κατηγορία προβλημάτων και πιστοποιητικών θα ορίζεται με ακρίβεια και με τη βοήθεια εύχρηστου εργαλείου (ννοΓκίΙονν) το σύνολο των εμπλεκομένων υπηρεσιών / ατόμων, όπως και η ακριβής ακολουθία καταστάσεων κάθε αιτήματος μέχρι την επίλησή / ολοκλήρωση του.
Αναλυπκότερα, στο πλαίσιο του νέου ΡΟΓ-ί3ΐ, θα προμηθευτούν / αναπτυχθούν τα ακόλουθα είδη και υπηρεσίες: -Ασφαλής σύνδεση σε ιστοσελίδες του δια-δικτυακού τόπου που αφορούν σε ευαίσθητα και προσωρινά δεδομένα -Ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. υποβολή αιτήσεων κ.α.)
-Απλής και Σύνθετης Αναζήτησης όσο αφορά στο σύνολο του περιεχομένου που διαθέτει η Πύλη
-Διεξαγωγή ανεπίσημων ψηφοφοριών για θέματα Δημσπκού ή ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος
-Κλείσιμο ραντεβού με δημοτικούς λειτουργούς
-Διαχείριση Ενημερωτικών Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου -ΡΟΙΟΓΓΙ συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων.
Με την νέα διαδικτυακή πύλη θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της, μέσα από ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας. Ουσιαστικά η διαδικτυακή πύλη αποτελεί το κύριο κομμάτι της δημιουργίας ενός νέου ηλεκτρονικού πλαισίου, συγκεντρώνοντας όλες τις επιχειρησιακές διαστάσεις τους σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παροχή καλύτερων και γρηγορότερων υπηρεσιών.
Μία ακόμα εφαρμογή της νέας διαδικτυα-κής πύλης του Δήμου θα είναι και η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Συνεργασία με το Αστεροσκπείο Αθηνών και εγκατάσταση ψηφιακού σεισμο-γράφου στη Βούλα
Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2007 ο Δήμος Βούλας συνεργάστηκε στενά με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπίου Αθηνών και σε πιλοτική για την Ελλάδα εφερμο-γή εγκαταστάθηκε σεισμολογικός εξοπλισμός στο Δήμο μας αξίας 120.000 €. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί 2 επι-ταχυνσιογράφοι στον ιστό της πόλης μας και έχουν διασυνδεθεί με το Εθνικό δύκτιο και έχει ολοκληρωθεί κατά 90% η πολύ λεπτή και δύσκολη διαδικασία εγκατάστασης του πρώτου ψηφιακού σει-σμογράφου της χώρας μας, στην περιοχή του Κοιμητηρίου της Πόλης. Τα δεδομένα του σεισμογράφου θα χρησιμοποιηθούν και αυτά στο Εθνικό σεισμολογικό δύκτιο του Γεωδυναμικού Ινστυτούτου Αθηνών.
Ευρυζωνικό Δίκτυο
Δημιουργείται στην πόλη δίκτυο ασύρματου ΙηΙθΓΠθί, και θα υπάρξουν ΙΙΟΤ εροίε, (σημεία πρόσβασης) στις πλατείες, τους αθλητικούς χώρους και τα σχολεία της Βούλας.
Η πρώτη φάση θα είναι πιλοπκή και θα δώσει μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων περαιτέρω επέκτασης του ασύρματου Δημοτικού δυκτίου σε
δεύτερη φάση. νίάθοννθΙΙδ
Τοποθετούνται σε πρώτη φάση 2 γιγαντοοθόνες υψηλής ευκρίνειας στην Κεντρική Πλατεία το Δήμου και στην περιοχή της Κάτω Βούλας στις οποίες θα προβάλεται
1) Πληροφοριακό υλικό (μετεωρολογικά δεδομένα, ενημέρωση για πολιτιστικές εκδηλώσεις και εν γένει δράσεις του Δήμου κτλ
2) Οδηγίες προς του κατοίκους σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου (φυσικές καταστροφές, κυκλοφοριακά θέματα κτλ)
3) Εμπορικές πληροφορίες -διαφημίσεις για τα καταστήματα και τις επιχειρήσιες που υπάρχουν στην πόλη μας (η δράση αυτή θα δημιουργήσει και σοβαρό οικονομικό έσοδο για τον Δήμο)
Επίσης ο Δήμος Βούλας έχει ήδη ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες του Κεντρικού Συστήματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας όπως δωρεάν τηλεφωνική διασύνδεση με το Δημόσιο τομέα, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, κεντρικά φίλτρα διαδικτύου κλπ. Είναι σχεδόν έτοιμο να εφαρμοστεί για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου σύστημα νοίοβ ΟνβΓ ΙΡ, μέσω του οποίου, σε συνδυασμό με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα μειωθεί κατά περίπου 80% το ποσό που δαπανά ο Δήμος Βούλας για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.
Ασύρματες θερμικές κάμερες
Τέλος, στο αμέσως επόμενο στάδιο, η επιτροπή τεχνολογίας προτίθεται να εγκαταστήσει ασύρματες θερμικές κάμερες στις δασικές εκτάσεις της πόλης, με τις οποίες θα υπάρχει άμεση ενημέρωση προς το Δήμο και την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Το σημαντικό έργο που αναφέρουμε επιγραμματικά στο ρεπορτάζ αυτό έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στους υπεύθυνους του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», και ο Δήμος Βούλας αποτελεί πιλοτικός Δήμος στην χώρα μας για τις περισσότερες διαθέσιμες τεχνολογικές εφαρμογές. Με την εφαρμογή όλων αυτών των έργων δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι ο Δήμος Βούλας περνάει σε νέα φάση και θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ειδικά ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.